LPM Privacy Beleid

Het Landelijke Platform Modevakonderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het LPM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie en/of als zelfstandig lid van de vereniging met een modevakschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mailadres: info@lpmmode.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het communiceren met examenkandidaten
 • Het opmaken van facturen voor diensten en/of lesmaterialen
 • Het opmaken van facturen voor diensten en/of lesmaterialen
 • Het verwerken van onze (financiële) administratie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens (uw naam en uw adres)
 • Kopie van een recent uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie t.b.v. het opmaken van een certificaat of diploma
 • Telefoonnummer, Whatsapp gegevens en e-mailadressen
 • In geval van Verwerkersovereenkomst: BSN of onderwijsnummer en kopie ID

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan een andere partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verwerken in een cursisten- en/of examenadministratie bij het examensecretariaat
 • Het verwerken van b.v. facturen bij een extern boekhoudkantoor
 • Het verwerken van b.v. facturen bij een extern boekhoudkantoor
 • Het verwerken van eigen LPM verenigingsboekhouding
 • Het sturen van nieuwsbrieven of informatie over LPM examens
 • Het opmaken en versturen van facturen voor LPM lesmaterialen en LPM examen
 • Het vermelden van een naam in de geslaagdenlijst op de website

Wij geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen, normaal gesproken personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het LPM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Eventuele medische gegevens worden vernietigd zodra een overeenkomst wordt ontbonden, zodra een diploma is behaald of het LPM lidmaatschap is opgezegd.

Overige gegevens blijven in onze boekhouding tot de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar is gehaald, daarna worden ze vernietigd. Bij het LPM aangesloten modevakscholen zullen een gelijke bewaartermijn hanteren

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Persoonsgegevens staan altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal één gebruikersnaam en wachtwoord
 • Persoonsgegevens op de website zijn tot een minimum beperkt
 • Informatie over leden van de vereniging leveren de leden zelf aan
 • Interne verenigingsdocumenten staan op een ledeninfo pagina waarvoor een wachtwoord en inlogcode vereist is. Dit wachtwoord wordt persoonlijk toegekend aan alleen leden.
 • Eventuele medische gegevens worden niet digitaal gemaakt; de papieren bevinden zich in een afgesloten (kluis-)kast
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn op de hoogte van de beveiligingsmaatregelen en de gevaren van een datalek
 • E-mailadressen voor groepen staan zoveel mogelijk in de BCC adresbalk

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen hebt dan horen wij dat heel graag!

Het bestuur van het Landelijk Platform Modevakonderwijs

© Landelijk Platform Modevakonderwijs AVG 2018