Algemene voorwaarden van het Landelijk Platform Modevakonderwijs

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze LPM Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle examens, lesmaterialen, aanbiedingen en op
alle met het Landelijke Platform Modevakonderwijs, verder te noemen LPM, aangegane koop- of afnameovereenkomsten.
1.2 Naast deze LPM Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende LPM Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze LPM Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de afnemer van een dienst of product naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden niet van toepassing, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk met het LPM overeenstemming is bereikt.
1.5 Onder afnemer wordt bedoeld een persoon welke een aanvraag doet voor een LPM examen Costumière, Kleermaker en/of Textielwarenkennis of via de website LPMmode.nl een bestelling plaatst voor LPM lesmaterialen dan wel een organisatie welke voor haar leden bestellingen verzorgt. Daarnaast kunnen grotere schoolorganisaties met het LPM in een contractuele relatie in welke vorm dan ook staan of komen te staan.
1.6 Het LPM behoudt zich het recht voor deze LPM Algemene Voorwaarden indien nodig te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Met het gebruik van het bestelformulier via de website LPMmode.nl en/of het plaatsen van een bestelling via lesmaterialen@lpmmode.nl aanvaardt de afnemer deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website LPMmode.nl.
1.8 Met de aanvraag voor een LPM examen ontvangt de kandidaat het examenreglement.
1.9 Onder overeenkomst wordt verstaan een afname van lesmaterialen via een bestelformulier of e-mail en de aanvraag voor een LPM examen Costumière en/of Kleermaker
1.10 Het LPM is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een afnameovereenkomst met de afnemer. Lesmaterialen worden verzonden via PostNL.

2. Lesmaterialen en opmaak overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen voor lesmaterialen, nieuwe items of opgaven van tarieven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de toekomstige afnemer tot het doen van een aanbod. Het LPM is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de toekomstige afnemer geldt als wens tot afname en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt” of de aangegeven periode aangeeft b.v. “deze maand”.
2.3 Een bestelling van de toekomstige afnemer als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan als de afnemer akkoord is gegaan met het ingevulde bestelformulier. Deze wordt ingevuld bij meer dan één item. In de toekomst zal een bestelformulier vanuit de website kunnen worden verstuurd.
2.4 Een afnameovereenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde bestelformulier is ontvangen bij het uitgiftepunt, de bestelling is klaargemaakt en de factuur opgemaakt. De factuur wordt per e-mail naar het door de afnemer opgegeven besteladres verzonden.
2.5 Een overeenkomst voor een bestelling van meer dan 30 stuks van een item kan worden opgemaakt voor een schoolorganisatie welke geen lid is van het LPM. In de overeenkomst met opdrachtbevestiging wordt een substantiële korting gegeven van tenminste 25% op het te leveren aantal items exclusief btw.
2.6 Afnemer en het LPM komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name het ontbreken van een originele handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling/afname en de aanvaarding daarvan.
2.7 Het LPM heeft een Privacy Beleid en doet er alles aan de persoonsgegevens welke door de afnemer zijn verstrekt zo veilig mogelijk te verwerken. De gegevens welke worden gevraagd, zijn nodig om de factuur te kunnen opstellen en/of een diploma en certificaat te kunnen opmaken.
2.8 Informatie, afbeeldingen, opgaven, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Het LPM garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of koopontbinding.

3. Tarieven
3.1 Alle tarieven zijn, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, uitgedrukt in Euro`s, en zijn vermeld, zowel exclusief als inclusief, met 6 of 21% omzetbelasting. Alle tarieven en prijzen worden jaarlijks geïndexeerd met de inflatiecorrectie.
3.2 De tarieven voor de examen worden vóór het nieuwe lesseizoen bepaald. De tarieven en prijzen voor het lesmateriaal is dat december. Indien vanuit overheidswege belastingtarieven worden gewijzigd dan worden deze tarieven met onmiddellijke ingang doorberekend en kenbaar gemaakt op de website.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de website LPMmode.nl of nieuwsbrief/banner/stand met betrekking tot de speciale aanbieding.
3.4 De afnemer is het factuurbedrag verschuldigd welke het LPM op het bestelformulier en de factuur heeft vermeld zodat aan artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door het LPM worden gecorrigeerd.
3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de materiaalprijs en worden apart in rekening gebracht. De hoogte van de verzend- en verpakkingkosten staan apart op de factuur vermeld of worden herzien nadat PostNL zijn tarieven verhoogt. Leden kunnen hun bestelling bij hun contactpersoon tijdens de Algemene Ledenvergadering laten bezorgen. Deze ledenservice is gratis.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Bij bestellingen via de e-mail of (later) via de website LPMmode.nl kan worden betaald via de eigen bankrekening met vermelding van het factuurnummer en factuurdatum. Het LPM kan de betalings- mogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Deze zullen kenbaar worden gemaakt op de website.
4.2 Het factuurbedrag dient vooraf te worden voldaan binnen 08 dagen na factuurdatum op de bankrekening van het LPM NL82 INGB 0009 3094 77. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling al dan niet aangetekend verstuurd via PostNL.
4.3 Voor een bestelling wordt verstuurd dient er te zijn betaald. Het LPM heeft geen betalingstermijnen.
4.4 Het is niet mogelijk met een credit card het factuurbedrag te voldoen
4.5 Bij niet of niet-tijdige betalende leden zal na 30 dagen een aanmaningsprocedure worden gestart. Alle kosten die hier uit voortvloeien, tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, zijn voor de betreffende afnemer. Indien de betaling achterwege blijft kan het LPM wettelijke rente in rekening brengen, zonder dat ingebrekestelling is vereist, overeenkomstig de op 01 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
4.6 Indien er meer opdrachtgevers betrokken zijn bij de afname, dan zijn alle betrokkenen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is het LPM bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemers de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen van lesmaterialen worden zo snel mogelijk geleverd. De ontvangst van het factuurbedrag kan op werkdagen sneller worden gecontroleerd. PostNL bezorgd in sommige gebieden niet op maandagen.
5.2 Wanneer een artikel wordt besteld welke niet of niet meer op voorraad is zal dit in een vroegtijdig stadium worden medegedeeld. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden.
5.3 Afname van grotere hoeveelheden Alledaags Textiel werkboeken dienen ten minste 8 weken voor de gewenste leveringsdatum te zijn besteld en 6 weken vooraf te zijn betaald. De bestelling wordt pas klaargemaakt wanneer de getekende opdrachtbevestiging bij het LPM (uitgiftepunt) binnen is.
5.4 Deze leveringen vinden persoonlijk plaats op het door de afnemer opgegeven adres. Het afleveradres is in de overeenkomst opgenomen. Een bevoegd persoon dient gemachtigd te zijn de ontvangstbevestiging te ondertekenen.
5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. Producten zijn geleverd zodra de afnemer of zijn/haar gemachtigde getekend heeft voor ontvangst.
5.6 Voor een bestelling welke wordt afgeleverd aan een lid, een vertegenwoordiger van een organisatie en/of een ander lid dan de afnemer zelf zal voor ontvangst getekend dienen te worden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 Om het ruilen of teruggeven van lesmaterialen tot een minimum te beperken wordt er gewerkt met proefpakketjes. De toekomstige afnemer kan dan zien en voelen wat het lesmateriaal inhoudt.
6.2 De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen of retourneren is toegestaan. De afnemer kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten. Voor leveringen met toekomstige afnemers, welke via de website LPMmode.nl tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de toekomstige afnemer het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie.
6.3 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuw staat zijn, ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door het LPM zijn geleverd. Retourzendingen dienen te worden voorzien van een deugdelijke verpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft.
6.4 Indien de toekomstige afnemer van het herroepingrecht zoals vermeld in 6.2 gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.3, dan draagt het LPM zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de toekomstige afnemer betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de afnemer over, nadat de afnemer al hetgeen afnemer ter zake van enige overeenkomst met het LPM is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De afnemer mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
7.3 Er is een LPM logo dat kan worden gebruikt en op aanvraag beschikbaar wordt gesteld in de maten welke het LPM bestuur heeft bepaald. Elk ander LPM uiting is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door het LPM geleverde lesmaterialen en diensten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Het LPM hanteert geen garantietermijnen, daar het juist de bedoeling is dat de stoffen worden gebruikt op alle manieren, zodat analyses kunnen worden uitgevoerd.
8.2 Op het halen van een diploma geeft het LPM geen slagingsgarantie.
8.3 De witte 4D ringbanden dienen in het midden te worden geopend zodat het mechanisme in tact blijft. Het laten vallen van een gevulde werkboek is voor eigen risico.
8.4 Het LPM is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van het LPM. Het LPM is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.5 Indien het LPM, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Ondanks de constante zorg en aandacht welke het LPM aan de samenstelling van de website LPMmode.nl besteedt, is het mogelijk dat informatie welke op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.7 De informatie op de website LPMmode.nl wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Het LPM behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.8 Het LPM is niet verantwoordelijk voor de verkeerd geïnterpreteerde informatie welke de LPM leden overnemen uit aangeleverde informatie door het LPM.
8.9 De afnemer is gehouden het LPM te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen het LPM mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen.
8.10 Het LPM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar het LPM op haar website LPMmode.nl eventueel louter informatieve verwijzingen opneemt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is het LPM niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning en het plotseling wegvallen van een persoon bij het uitgiftepunt wegens ziekte of overlijden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website of bankgegevens.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website LPMmode.nl berusten het LPM, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet, octrooieerbare technische en/of commerciële kennis, methoden en concepten.
10.3 Het is de afnemer verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het LPM, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 Het LPM verwerkt de gegevens van de afnemer of examenkandidaat uitsluitend in overeenstemming met haar privacy beleid.
11.2 Het LPM neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.3 Het LPM heeft een Privacy Beleid op haar website geplaatst.
11.4 Het LPM heeft alle bestuursleden een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
11.5 Alle examenkandidaten worden gewezen op het LPM privacybeleid en tekenen voor gegevensverwerking.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Op dit moment onderzoekt het LPM of de mogelijkheid kan worden geboden om een eventueel geschil
verband houdend met of voortvloeiend uit bestellingen of over LPM examens tussen afnemer en het LPM kunnen op termijn worden aangemeld bij de Geschillencommissie voor Modegerelateerde beroepen Modint of Vakraad MITT.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van het LPM of overeenkomsten gesloten met het LPM of over LPM examens worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
12.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13. Annuleringen
13.1 In het geval de afnemer een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, kan het LPM de afnemer een factuur sturen van de door het LPM gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de verzend- en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00
13.2 De afnemer kan de afnameovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per brief of e-mail. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door het LPM schriftelijk aan de afnemer is toegezegd/bevestigd.

14. Diversen
14.1 Het LPM is het Landelijk Platform Modevakonderwijs en gevestigd op het adres van de op dat moment in functie zijnde penningmeester i.v.m. de opmaak van een factuur. Het huidige adres is:
LPM Promotie t.a.v. Mw. M. van den Ham, Oude Telgterweg 208A 3853 PH Ermelo.
Het LPM is geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 20105954.
Het BTW identificatienummer is NL810793155B01
14.2 Een telefonische klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 17:00 uur op
06 -20065355 voor informatie over lesmaterialen. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: lesmaterialen@lpmmode.nl.
Voor vragen en klachten over examens is het e-mailadres: excie@lpmmode.nl in gebruik.
Voor aanvraag van een examen wordt het e-mailadres; examens@lpmmode.nl gebruikt.
Voor overige e-mailadressen wordt verwezen naar lpmmode.nl/contact
14.3 Binnen 5 werkdagen zullen alle vragen worden beantwoord welke binnenkomen via het e-mailadres info@lpmmode.nl. of via het contactformulier van de website zijn verstuurd.
14.4 Het LPM doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren.
Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.
14.5 Graag ontvangen wij alle algemene correspondentie aangaande overeenkomsten, LPM examens, aanvraag lidmaatschap of deze algemene voorwaarden te zenden aan het LPM of info@lpmmode.nl of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de website bij contact.

© Landelijk Platform Modevakonderwijs AVG 2018